Моят Матрак » Общи Условия

Общи Условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ

ЗА ПОЛЗВАНЕ И ПАЗАРУВАНЕ В ОНЛАЙН МАГАЗИН ЗА МАТРАЦИ МОЯТ МАТРАК

(Общи условия)

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Настоящите Общи условия уреждат взаимоотношенията във връзка с процедурата по сключване, изменение и прекратяване на договори по реда и при условията на  Глава IV, раздел I  „Договор извън търговски обект и договор от разстояние” от ЗЗП посредством Онлайн магазин Моят Матрак, намиращ се на електронен адрес www. moqtmatrak.com, както и условията за ползване на Онлайн магазин Моят Матрак за територията на Република България, между:

Търговско дружество  „Даскалови Трейд” EООД, ЕИК 203828461, със седалище и адрес на управление гр. Бургас, ж.к. Меден рудник, бл. 11, вх.10, ет.1, наричан по-долу ТЪРГОВЕЦ и Лицето по смисъла на чл. 1.1. от тези Общи условия, което ползва Онлайн магазин Моят Матрак и/или иска да сключи договор от разстояние, наричан по-долу ПОЛЗВАТЕЛ,

С цел избягване на всякакво съмнение, Онлайн магазин Моят Матрак, намиращ се на електронен адрес www. moqtmatrak.com, се администрира от „Даскалови Трейд” ЕООД.

Онлайн магазин Моят Матрак – www. moqtmatrak.com служи като виртуална платформа за предлагане и продажба на широка гама стоки – матраци, мебели, топ матраци, протектори за матраци, възглавници и други.

ПОЛЗВАТЕЛЯТ се съгласява с настоящите общи условия на ТЪРГОВЕЦА, като ги приема безусловно и поема задължението да ги спазва. ТЪРГОВЕЦЪТ си запазва правото едностранно да  обновява, допълва или променя настоящите Общи условия, както и структурата на своята Интернет страница, ТЪРГОВЕЦА е длъжен да уведоми ПОТРЕБИТЕЛЯТ за изменения в настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ според чл. 147б от ЗЗП.

1.ОБЩИ УСЛОВИЯ

 1.1 За да пазарува и ползва всички услуги на Онлайн магазина на ТЪРГОВЕЦА, е необходимо ПОЛЗВАТЕЛЯТ да е физическо лице (на или над 18г.) или юридическо лице или друго правно образувание, да се е регистрирал доброволно и безплатно чрез регистрационната  форма. Регистрацията изисква ПОЛЗВАТЕЛЯТ да предостави коректно своите данни, които включват: име и фамилия, адрес, телефон, е-mail адрес и парола, при необходимост данни на юридическо лице за издаване на фактура. ПОЛЗВАТЕЛЯТ може да пазарува като ГОСТ /без регистрация/, но не може да ползва услугата пазаруване на кредит.

1.2 ТЪРГОВЕЦЪТ изисква от ПОЛЗВАТЕЛЯ, когато закупува стоки от Онлайн магазин Моят Матрак – www. moqtmatrak.com за друг Получател, ПОЛЗВАТЕЛЯТ да предостави съответните данни на Получателя. ТЪРГОВЕЦЪТ изисква предоставянето на коректни данни с цел качествено изпълнение на предлаганите услуги. Желателно е ПОЛЗВАТЕЛЯТ да попълва на кирилица имената и адрес за доставка.

1.3. При успешна регистрация ПОЛЗВАТЕЛЯТ ще получи на посочен от него e-mail адрес потвърждение за потребителското име, с което ще може да влиза и ползва създадения профил в Онлайн магазина на ТЪРГОВЕЦА.

1.4. При некоректно и/или неточно посочени данни ТЪРГОВЕЦЪТ си запазва правото да анулира създаденият профил.

1.5. В Онлайн магазин Моят Матрак – www. moqtmatrak.com, съгласно чл.47 от ЗЗП, на всеки продукт са посочени: наименование на артикул, марка и модел, основни функционалности и характеристики; крайна цена на продукта с в лева /включен ДДС/, цена за доставка.

1.6.  ТЪРГОВЕЦЪТ предоставя по своя преценка допълнителна потребителска информация, за по-пълна информираност на ПОЛЗВАТЕЛЯТ при избора на покупка. 

1.7. ТЪРГОВЕЦЪТ запазва правото си да променя цените без да уведомява предварително потребителите. ПОЛЗВАТЕЛЯТ или крайния Получател заплаща цената, валидна в момента на поръчката.

1.8. ТЪРГОВЕЦЪТ запазва правото си да, прекрати, промени, разшири или да се преустанови за постоянно, по всяко време провежданата АКЦИЯ, като обяви това публично на сайта www. moqtmatrak.com

1.9.  Търговецът предоставя на Потребителя техническа информация за продуктите съгласно техническите характеристики дадени от Производителя.

1.ПОРЪЧКА НА СТОКИ И УСЛУГИ

2.1. ПОЛЗВАТЕЛЯТ може да закупи стоки и услуги онлайн от www. moqtmatrak.com след като влезе в профила си през използвана връзка «ВЛИЗАНЕ» с e-мail адрес/потребителско име и парола. ПОЛЗВАТЕЛЯТ може да пазарува и като ГОСТ, като във формата за поръчка въведе необходими данни за доставка: име и фамилия, адрес, телефон, е-mail адрес.

2.2. ПОЛЗВАТЕЛЯТ  избира конкретен продукт чрез кликване върху бутона «ПОРЪЧАЙ» достъпен при преглед на продукта. Натискането на този бутон записва избрания продукт във виртуална потребителска кошница. 

2.3. ПОЛЗВАТЕЛЯТ може да разглежда съдържанието на кошницата, да добавя нови продукти или да премахне вече добавени.

2.4. ПОЛЗВАТЕЛЯТ потвърждава поръчката си чрез натискане на бутона «ПОРЪЧВАНЕ». В случай, че не добави нови данни за адрес на доставка или на друг Получател, ТЪРГОВЕЦЪТ приема по подразбиране  адреса за доставка, посочен в данните при регистрацията.

2.5. ПОЛЗВАТЕЛЯТ задължително потвърждава, че предоставя доброволно Декларация за поверителност на личните данни и че е запознат с Общите условия и ги приема, в противен случай не може да завърши своята поръчка.

2.6. При направена поръчка, същата се регистрира и  ПОЛЗВАТЕЛЯТ получава съобщение на посочения от него в регистрацията e-mail адрес с обобщени данни за направената поръчка: номер на поръчка, избрани продукти, единична стойност, цена за доставка, обща стойност на поръчката, адрес за доставка. Съобщението за регистрирана поръчка с обобщените данни за нея, не е приемане или потвърждение за изпълнението и. До потвърждението на поръчката, което става  с изпращане на имейл за изпратена поръчка ТЪРГОВЕЦЪТ е в правото си да не изпълни изцяло или частично поръчката поради наличие на независещи от него причини и при настоящите общи условия за което уведомява ползвателя с имейл.

2.7.. При некоректно и/или неточно попълнени данни на ПОЛЗВАТЕЛЯ или краен Получател, ТЪРГОВЕЦЪТ ще анулира постъпилата поръчка, с което автоматично се прекратява Договора за продажба от разстояние.

2.8. Договорът за продажба от разстояние между ТЪРГОВЕЦА и ПОЛЗВАТЕЛЯ се счита за сключен от момента на потвърждаване на конкретната поръчка от страна на Търговеца с имейл за изпратена поръчка, от което произтича задължение за плащане от ПОЛЗВАТЕЛЯТ за закупената от него стока онлайн.

2.9. Регистрираният ПОЛЗВАТЕЛ има възможност да съхранява и следи в профила си хронологична информация за направени във времето назад от него покупки и актуални поръчки.

2.10. Всички стоки, включително тези в акции, промоция/намаление се продават и доставят до изчерпване на количествата дори това да не е изрично отбелязано в сайта.

2.11. При изчерпана наличност на поръчани продукти ТЪРГОВЕЦЪТ задължително уведомява ПОЛЗВАТЕЛЯ, като уточнява допълнителни възможности за поръчка и приблизителен срок на доставка.

2.12. ТЪРГОВЕЦЪТ си запазва правото  да отмени поръчка при нарушение на някое от настоящите общи условия, като за това уведоми своевременно ПОЛЗВАТЕЛЯ.

2.13. На постъпили писмени запитвания и мнения през формата за контакти на ТЪРГОВЕЦА се издава становище или отговор на ПОЛЗВАТЕЛЯ, след извършена проверка, в срок от 14 дни.

3.МЕТОДИ ЗА ПЛАЩАНЕ

 3.1.  ПОЛЗВАТЕЛЯТ има възможност за избор да заплаща поръчаната стока чрез:

 • Наложен платеж – в брой при доставка
 • Банков превод по сметка на ТЪРГОВЕЦА
 • Купи на кредит чрез: Ти Би Ай Банк – национален телефон 070017571 https://www.tbibank.bg/en/

3.2. Всички плащания се извършват в български лева, независимо от вида на разплащане

3.3. ПОЛЗВАТЕЛЯТ заплаща стойността по фактура на закупената стока, и цена за доставка /с изключение когато е обявена акция за безплатна доставка/.

3.4. Чрез доброволно избран метод за плащане ПОЛЗВАТЕЛЯТ извършва плащане към ТЪРГОВЕЦА за закупената онлайн стока.

3.5. В зависимост от избраният начин за плащане, ПОЛЗВАТЕЛЯТ получава съответната информация, касаеща плащането /данни за банково плащане/.

3.6. Поръчки с метод на плащане  банков превод, се изпълняват след постъпване на сумата по сметката на ТЪРГОВЕЦА.      

3.7. Поръчки с метод на плащане на Кредит, постъпват за разглеждане и одобрение към съответната кредитна компания. След издаване на становище за одобрение на стоков кредит, служител на ТЪРГОВЕЦА  се свързва с ПОЛЗВАТЕЛЯ и уточнява детайли за доставката на стоката с придружаващият пакет документи за подпис. При използване на услугите на кредитна компания, служителите на ТЪРГОВЕЦЪТ представя на ПОЛЗВАТЕЛЯ изчерпателна информация за условията за сключване на договор за потребителски кредит (финансиране), клаузите му, възможните схеми и начини за погасяване на кредита и размера на погасителните вноски за всяка от схемите.

3.8. ПОЛЗВАТЕЛЯТ има право да избере повече от един артикул или група стоки с обща стойност равна на минималния праг на кредитиране за всяка отделна компания.

3.9. Когато стоката не е налична в склад на ТЪРГОВЕЦЪТ, ПОЛЗВАТЕЛЯТ извършва авансово плащане на цялата сума или на част от нея. Когато ПОЛЗВАТЕЛЯТ заплаща аванс по банков път, поръчката влиза в сила от датата на постъпване на сумата по сметката на ТЪРГОВЕЦЪТ и срокът за изпълнение на задълженията на ТЪРГОВЕЦЪТ по този договор се удължава с броя на дните от датата на поръчката на КЛИЕНТА до датата на постъпване на пълния размер на аванса в сметката на ТЪРГОВЕЦЪТ.

4.ДОСТАВКА И МОНТАЖ

4.1. Доставки се извършват само на географската територия на Република България.

4.2. Доставката се извършва чрез куриерска фирма, с която ТЪРГОВЕЦЪТ има договорни отношения или чрез транспорт на ТЪРГОВЕЦА. При личен избор на куриерска фирма от ПОЛЗВАТЕЛЯ, с която ТЪРГОВЕЦЪТ няма договорни отношения, не са валидни обявените условия за доставка и рекламация.

4.3. Допълнителни разходи, свързани с транспорт, разнасяне и монтаж на стоката, не са включени в продажната и цена. 

4.4. Поръчани стоки чрез Онлайн магазин Моят Матрак – www. moqtmatrak.com се доставят от куриер или от служител на ТЪРГОВЕЦА в срок от 2 до 30 работни дни, в зависимост от наличността на поръчаният продукт.

4.5. Посочените срокове се прилагат съобразно обявени графици на куриерските фирми за отдалечени населени места и официални празнични дни, когато се извършват доставки от куриерските фирми.

4.6. В случай на забавяне на доставката, ТЪРГОВЕЦЪТ е длъжен да уведоми  ПОЛЗВАТЕЛЯ, независимо от причините на забавянето.

4.7. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за закъснение, породено от действията на куриер или куриерска фирма.

4.8. Стоката се предава на ПОЛЗВАТЕЛЯ/ПОЛУЧАТЕЛЯ срещу подпис, с който се удостоверява, че ТЪРГОВЕЦЪТ е изпълнил  поръчката. Получаването на стоката се извършва пред отворените врати на превозното средство. При предаването на стоката се подписва приемо-предавателен протокол (ППП). Лесно чупливата стока задължително се разопакова при предаването, за да се установи състоянието ù.

4.9. ПОЛЗВАТЕЛЯТ/ПОЛУЧАТЕЛЯТ оглежда доставената стока за транспортни повреди или други щети и предявява претенции в присъствието на куриер, или лице, доставящо пратката.

4.10. С полагането на подпис на приемо-предавателен документ ПОЛЗВАТЕЛЯТ овластява куриера да предаде от негово име на ТЪРГОВЕЦА сумата по общата стойност от фактурата за доставената стока, при избран метод на плащане наложен платеж.

4.11. При невъзможност ПОЛЗВАТЕЛЯТ да бъде намерен на посочения адрес за доставка от куриерската фирма, не по вина на ТЪРГОВЕЦА, лицето, извършващо доставка, оставя съобщение с телефон за контакт, на който получателят следва да се обади в рамките на 24 часа за уточнение на втори опит за доставка.

4.12. В случай, че ПОЛЗВАТЕЛЯТ не осъществи връзка за уточняване на доставката, договорът за продажба от разстояние автоматично се прекратява и ТЪРГОВЕЦЪТ се освобождава от задължение да достави поръчката.

4.13. В случай, че ПОЛЗВТЕЛЯТ откаже да приеме поръчаната стока, договорът за продажба от разстояние автоматично се прекратява и лицето, извършващо доставка я връща на ТЪРГОВЕЦА за сметка на ПОЛЗВАТЕЛЯ.

4.14. Рискът от загуба или повреда на стоката преминава от ТЪРГОВЕЦА върху ПОЛЗВАТЕЛЯТ/ПОЛУЧАТЕЛЯТ в момента, в който той  или посочено от него лице, различно от превозвача, приеме стоката.

4.15. Услугите транспорт, разнасяне и монтаж се извършват по график, предварително съгласуван с ПОЛЗВАТЕЛЯТ. Не заявени предварително от ПОЛЗВАТЕЛЯТ услуги не се извършват.

4.16. Поръчките се доставят до адрес на ПОЛЗВАТЕЛЯ /до входа на сградата, при осигурен достъп, до границата на имота/  или до офис на куриерска фирма. Разнасяне на стоката се извършва до посоченото от ПОЛЗВАТЕЛЯ помещение. При неточни данни, предоставени от ПОЛЗВАТЕЛЯ, за адрес на доставка и телефон или отсъствие на ПОЛЗВАТЕЛЯ на адреса в уговорения час, както и при невъзможност за разнасяне на стоката поради причини, независещи от ТЪРГОВЕЦЪТ като, но не само: препятствия до и на входа на сградата, тесни входове, стълбища, коридори, асансьори и др., които не позволяват извършване на услугата разнасяне, стоката се връща и остава в складовете на ТЪРГОВЕЦЪТ, и ПОЛЗВАТЕЛЯТ дължи разходите по изнасяне на стоката, и транспорт до склад на ТЪРГОВЕЦЪТ.

4.17. Монтаж се извършва в помещение, отговарящо на следните изисквания: завършени строително-ремонтни дейности, положена подова настилка, чиято денивелация в зоната на разполагане на обзавеждането да не е по-голяма от 1см/1л.м., наличие на електрозахранване и осветление в помещението. ПОЛЗВАТЕЛЯ гарантира, че на местата за монтаж няма електро, ВиК или други инсталации, които биха се повредили при извършване на монтажните работи. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за повреди по такива причини.

4.18. При неизпълнени изисквания за монтаж в определения ден или отказан монтаж по вина на ПОЛЗВАТЕЛЯ, той дължи на ТЪРГОВЕЦЪТ неустойка, чийто размер е определен в ценоразпис на услугите на ТЪРГОВЕЦЪТ.

4.19. ТЪРГОВЕЦЪТ не извършва монтаж на стока, която не е закупена от магазин на ТЪРГОВЕЦЪТ и не извършва преустройство на закупените мебели.

4.20. Когато монтажът се извършва от ПОЛЗВАТЕЛЯ или от трето лице, то е длъжно, преди монтажа да прегледа внимателно всички части и детайли за дефекти и ако има такива, да не ги монтира.

4.21. Инструкциите на производителя за монтаж и употреба на стоката са задължителни за прилагане.

4.22 .Рекламации за явни недостатъци на монтажа се правят веднага, на място, и се отбелязват в Протокол. В противен случай се счита, че ПОЛЗВАТЕЛЯ е приел монтажа без възражения.

5.ГАРАНЦИЯ

5.1. ТЪРГОВЕЦЪТ предоставя на ПОЛЗВАТЕЛЯ стока, която съответства на договора за продажба

5.2. ТЪРГОВЕЦЪТ предоставя на ПОЛЗВАТЕЛЯ стока с поета търговска или производствена гаранция, съгласно гаранционната карта издадена от производителя.

5.3. ПОЛЗВАТЕЛЯТ получава от ТЪРГОВЕЦА търговска гаранция в писмена форма, съдържаща информация за: съдържание и обхват на гаранцията; срок на търговската гаранция; териториален обхват на търговската гаранция; име и адрес на Оторизиран сервиз /лице/, предоставящо търговската гаранция, пред което може да бъде предявена.

5.4. Във връзка с чл.47 ал.1 т.12 напомняме, че ТЪРГОВЕЦЪТ предлага на ПОЛЗВАТЕЛЯ стоки със законова гаранция от производителя.

5.5. ТЪРГОВЕЦЪТ удовлетворява искане за разваляне на договор  за продажба и възстановява заплатена от ПОЛЗВАТЕЛЯ сума, след удовлетворяване на 3 /три/ рекламации чрез извършване на ремонт на една и съща стока в рамките на срока на гаранцията по чл.115 от ЗЗП

6.РЕКЛАМАЦИЯ И ОТКАЗ

6.1. При получаването на стоката, ПОЛЗВАТЕЛЯТ/ПОЛУЧАТЕЛЯТ е длъжен незабавно да я прегледа, и в случай, че констатира видими недостатъци като: нарушена цялост на опаковката, козметични транспортни дефекти, липса на придружаващи аксесоари, липса на придружаващи документи /който и да е от изискваните от българското законодателство/, незабавно да информира лицето, извършващо доставката.

6.2. В случай, че са налични дефекти или установени липси в окомплектовката, в присъствие на куриера или лицето извършващо доставката, се съставя констативен протокол. ПОЛЗВАТЕЛЯТ изпраща снимки на заснетите дефекти на стоката, заснета транспортната опаковка от всичките й страни и предявява претенции за рекламация в писмен вид на следният имейл адрес: [email protected]

6.3. В случай, че ПОЛЗВАТЕЛЯТ/ПОЛУЧАТЕЛЯТ не направи оглед на получената стока и не предяви незабавни претенции, пред лицето извършващо доставката, стоката се смята за одобрена, и потребителят губи право да претендира на по-късен етап.

6.4. В случай, че ПОЛЗВАТЕЛЯТ е избрал по собствено желание куриерска фирма, с която ТЪРГОВЕЦЪТ няма договорни отношения за доставка на своята поръчка или е възложил на такава връщане на стоката обратно към ТЪРГОВЕЦА, рискът от загуба или повреда на стоката е изцяло за сметка на ПОЛЗВАТЕЛЯ съгласно чл.103 ал.2 от ЗЗП. ПОЛЗВАТЕЛЯТ отправя претенции към избраният от него превозвач.

6.5. ПОЛЗВАТЕЛЯТ, който има качество на потребител по смисъла на ЗЗП, има право  на основание чл.50 от ЗЗП да се откаже от сключения договор от разстояние без да дължи неустойка или обезщетение в срок от 14 дни, считано от датата на получаване на стоката, съгласно чл.50 т.2а,б .

6.6. ПОЛЗВАТЕЛЯТ  информира писмено ТЪРГОВЕЦА за решението си да се откаже от договора за продажба  преди изтичането на 14-дневния срок  по чл.50 от ЗЗП, а ТЪРГОВЕЦЪТ изпраща на ПОЛЗВАТЕЛЯ незабавно потвърждение на получено заявление за отказ от договор за продажба. Ползвателя може да информира търговеца по имейл или чрез форма за връщане.

6.7. ПОЛЗВАТЕЛЯТ връща стоката на ТЪРГОВЕЦА в 14-дневен срок от предявяване на претенцията и заплаща транспортните разходи за връщане на стоката по  чл.55 ал.2 от ЗЗП. Крайният срок за връщане на стоката обратно на ТЪРГОВЕЦА е преди изтичането на 14-дневния срок на адрес: гр.Бургас ж.к. Меден Рудник бл.278 за магазин Моят Матрак.

*Отказ от договор в 14-дневен срок не се прилага в следните случаи:

1. Доставеният матрак или стока е с нарушена оригинална опаковка, и или е бил в специална такава (вакуумиран на руло), и след разопаковането му/й не може да се върне в първоначалното си състояние.

2. Има видими следи от наранявания на целостта на продукта.

3. Индивидуални поръчки по желание и размер на клиента.

4. Възглавници. От хигиенни съображения възглавници, не се връщат или заменят.

6.8. ТЪРГОВЕЦЪТ възстановява заплатената сума от ПОЛЗВАТЕЛЯ за закупения продукт, в 14-дневен срок, считано от датата на уведомяване за решението на ПОЛЗВАТЕЛЯ да се откаже от договор за продажба, като използва същото платежно средство,  използвано от ПОЛЗВАТЕЛЯ. При неспазване на срока за връщане на стоката от ПОЛЗВАТЕЛЯ, ТЪРГОВЕЦЪТ задържа възстановяването на заплатената сума докато не получи обратно стоката от потребителя.

6.9. Правото на отказ от договор за продажба от разстояние в 14-дневен срок по чл.50 от ЗЗП не се прилага също за продукти, свързани с хигиенни изисквания и защита на здравето. Във връзка с чл.57 т.5. от ЗЗП, ТЪРГОВЕЦЪТ не възстановява заплатена сума за използван или изпробван продукт, с цел да се установи естеството, характеристиките и доброто функциониране. Стоки, свързани с хигиената са продукти, чиято основна употреба е свързана с пряк досег до тялото.

6.10.ТЪРГОВЕЦЪТ не възстановява разходи за доставка.

6.11. В случай на обстоятелствата посочени в т.6.1, 6.2 и 6.3, както погиване или загуба на стоката, ТЪРГОВЕЦЪТ не възстановява заплатената сума за стоката и всички свързани с нея разходи.

6.12. Клиентът има право да иска отстраняване на недостатъци от или за сметка на ТЪРГОВЕЦА. Недостатъците се констатират при получаване на стоката чрез отбелязване в ППП или в рамките на гаранционния срок. За предявената рекламация се съставя протокол за рекламация, който се вписва в регистър на предявените рекламации.

6.13. ТЪРГОВЕЦЪТ не отговаря за недостатъци на стоката, които са били известни на ПОЛЗВАТЕЛЯ при продажбата. При продажбата на мостри и стоки с недостатъци, забележките по стоката се описват.

6.14. В случай, че ПОЛЗВАТЕЛЯ установи недостатъци след приемането на стоката, които не е могъл да констатира при обикновения ù оглед, той има право да иска ремонтирането или замяната ù, ако ползването ù в този вид е невъзможно.

6.15. ТЪРГОВЕЦЪТ изпълнява рекламацията, ако ПОЛЗВАТЕЛЯ е действал добросъвестно и е изпълнил точно предписанията на производителя. ПОЛЗВАТЕЛЯ следва да прояви добросъвестност при доказване причините за недостатъците/повредите в стоката, вкл. по желание може да запази опаковката в оригиналния й вид

6.16.Рекламации се извършват съгласно Закона за защита на потребителите (ЗЗП) и могат да бъдат предявявани в рамките на работното време на място: гр. Бургас ж.к. Меден Рудник бл.278 магазин Моят Матрак, по e-mail: [email protected] или на тел.0885 119 029.

6.17.Когато стоката е с гаранционна карта, срокът и условията на гаранцията са посочени в нея.

6.18. Когато стоката не се използва за професионална/търговска дейност и когато за нея няма гаранционна карта, гаранцията се поема от ТЪРГОВЕЦА на територията на Р. България в законовия срок от 24 (двадесет и четири) месеца и тече от приемането на стоката от ПОЛЗВАТЕЛЯ. ТЪРГОВЕЦЪТ се задължава да отстрани недостатъците в рамките на един месец от предявяване на рекламацията.

6.19. Потребителят има право да избира между ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният метод налага неразумни разходи за ТЪРГОВЕЦЪТ, като се вземат предвид стойността на стоката, значимостта на несъответствието и др.

6.20. Отстраняване на рекламация е безплатно за ПОЛЗВАТЕЛЯ, без разходи за труд, материали, експедиране и значителни неудобства за него. След изтичане на един месец за ремонт и ако ПОЛЗВАТЕЛЯТ не е удовлетворен от решаването на рекламацията, той има право на намаляване на цената или разваляне на договора и възстановяване на платената сума. ПОЛЗВАТЕЛЯТ не може да претендира за връщане на заплатената сума или намаляване на цената, ако стоката е заменена с нова или е поправена в рамките на един месец. Когато в рамките на две години са извършени три ремонта на една и съща стока и е налице ново значително несъответствие, Договора се разваля и заплатената сума се връща. Срокът спира да тече с времето, необходимо за поправка или замяна или за постигане на споразумение. Договорът не се разваля при незначително несъответствие.

6.21. Срокът на гаранция за купувачите, които не са потребители по смисъла на ЗЗП, е 12 (дванадесет) месеца, освен ако не бъде уговорено друго.

6.22. ТЪРГОВЕЦЪТ не поема гаранционно обслужване при: използване и/или съхранение на стоката небрежно или неправилно, или не по предназначение; неизпълнение на приложената към стоката инструкция за монтаж и експлоатация; разглобяване, ремонт и/или модернизация на стоката от неупълномощени за това лица или монтаж на допълнителни модули; умишлено въздействие върху стоката с цел нанасяне на щети от ПОЛЗВАТЕЛЯ или други лица /вандализъм/; повреди, предизвикани от природни бедствия, аварии на инсталации и/или пожар и друга не преодолима сила; повреда вследствие на транспортиране от неупълномощени лица, както и при обикновено износване.

6.23. При рекламация ПОЛЗВАТЕЛЯТ задължително представя документи, удостоверяващи покупката – касова бележка, разписка за пощенски паричен превод, фактура, протокол или други документи (гаранционна карта и др.)

6.24.ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за пропуснати ползи по време на отстраняване на рекламации, извършени в едномесечния срок.

7.ПОЛИТИКА НА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

“Даскалови Трейд” ЕООД (Търговска марка Моят Матрак) е администратор на лични данни по смисъла на чл. 4, т. 7) от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните, GDPR).

Търговско дружество  „Даскалови Трейд” ЕООД – ЕИК 203828461 е със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ж.к. Меден рудник, бл. 11, вх. 10, ет.1. “Даскалови Трейд” ЕООД е администратор на лични данни по смисъла на чл. 3, ал.1 от Закона за защита на личните данни и е вписано в регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри на личните данни по чл.10, ал.1, т.2 от ЗЗЛД с уникален идентификационен номер 419376.

Като администратор на лични данни, Даскалови Трейд ЕООД има задължение да Ви информира относно обработването на лични данни, което извършва, както и относно възможностите да упражните Вашите права при незаконосъобразно обработване на лични данни.

Като клиенти на Даскалови Трейд ЕООД, Ваши лични данни се събират и обработват за следните цели:

 • За счетоводни и данъчни цели, на основание Закона за счетоводството, Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и др.;
 • За целите на сервизното и гаранционно поддържане на стоките, на основание специалното законодателство в областта на защитата на потребителите;
 • За целите на видеонаблюдението с охранителна цел, на основание легитимните интереси на администратора;
 • За целите на регистрирани онлайн заявки и акаунти

Съгласие за обработване на лични данни се изисква само при липса на друго основание за обработване на данни – например договор, специална разпоредба на закон, легитимния интерес на администратора и т.н.

Категориите лични данни, които “Даскалови Трейд.” ЕООД обработва за Вас са както следва:

 • За счетоводни и данъчни цели – имена, ЕГН, адрес;
 • За целите на сервизното и гаранционно поддържане на стоките – имена, адрес, телефон за връзка;
 • За целите на видеонаблюдението с охранителна цел – записи;
 • За целите на регистрирани онлайн заявки и акаунти: Име, адрес, телефон, електронен адрес. С цел обработка на онлайн кредитни заявки – име, адрес, телефон, електронен адрес и ЕГН, необходими на съответната кредитна компания.

Сроковете на съхранение на данните се определят, както следва:

 • За счетоводни и данъчни цели – съгласно приложимото законодателство;
 • За целите на сервизното и гаранционно поддържане на стоките – съгласно приложимото законодателство;
 • За целите на видеонаблюдението с охранителна цел – 2 месеца;
 • За целите на регистрирани онлайн заявки и акаунти.

Лични данни

Съгласно Общия регламент относно защитата на личните данни (ОРЗД) на ЕС личните данни се определят като:

“всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице”.

Как използваме вашата информация

С настоящото известие за защита на неприкосновеността на личния живот ви уведомяваме за начина, по който ние, Даскалови Трейд ЕООД, ще събираме и използваме личните ви данни за издаване на фактури, сервизно обслужване на закупени стоки, предявени рекламации от клиенти, “бисквитки”, “facebook pixel”, “pixel tags”, жалби, абонаменти и др.

Защо “Даскалови Трейд” ЕООД трябва да събира и съхранява лични данни?

За да ви предоставим документ за собственост на закупената стока, коректно сервизно обслужване, център за обслужване на клиенти, информационни бюлетини, трябва да съберем лични данни за целите на ЗСч., ЗДДС., и за целите на кореспонденция и подробно предоставяне на услуга. Във всеки случай ние се ангажираме и гарантираме, че информацията, която събираме и използваме е подходяща за тази цел и не представлява нарушаване на личното ви пространство.

При осъществяване на контакт за маркетингови цели “Даскалови Трейд ЕООД ще се свърже с вас за допълнително съгласие.

Как Даскалови Трейд ЕООД използва личните данни, които събира за мен?

Даскалови Трейд ЕООД ще обработва (събира, съхранява и използва) информацията, която предоставите, по начин, който е съвместим с Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД) на ЕС. Ще положим усилия да поддържаме информацията ви точна и актуална, както и да не я съхраняваме за по-дълъг период от необходимото. Даскалови Трейд ЕООД е длъжна да пази информация съгласно закона, като например информация, необходима за целите на данъка върху доходите и за целите на извършване на одит. Периодът, за който следва да се съхраняват определени видове лични данни, може да се регулира и от конкретните изисквания на бизнес сектора и от договорени практики. Личните данни могат да се съхраняват в допълнение към тези периоди в зависимост от индивидуалните нужди на бизнеса.

Може ли да разбера какви лични данни съхранява организацията за мен?

По ваше искане Даскалови Трейд ЕООД може да ви уведоми за това каква информация съхраняваме за вас и начините на обработването ѝ. Ако Даскалови Трейд ЕООД съхранява лични данни за вас, можете да поискате следната информация:

 • данните, които идентифицират администратора и координатите за връзка с лицето или организацията, която е определила как и защо да се обработват данните ви..
 • координатите за връзка с длъжностното лице по защита на данните, когато е приложимо;
 • целта на обработването, както и правното основание за обработването;
 • ако обработването се основава на законните интереси, преследвани от Даскалови Трейд ЕООД или трета страна – информация за тези интереси;
 • категориите лични данни, които са събрани, съхранявани и обработвани;
 • получателите или категориите получатели, на които данните са или ще бъдат разкрити;
 • ако възнамеряваме да предадем личните данни на трета държава или международна организация – информация за начина, по който гарантираме, че това се извършва по сигурен начин. ЕС одобри изпращането на лични данни на някои държави, тъй като те отговарят на минимален стандарт за защита на данните. В някои случаи ние ще гарантираме, че са налице конкретни мерки за сигурността на вашата информация.
 • за какъв период ще се съхраняват личните данни;
 • данни за правата ви на коригиране, изтриване, ограничаване или възражение срещу това обработване;
 • информация за правото ви да оттеглите съгласието си по всяко време;
 • как да подадете жалба до надзорния орган;
 • дали предоставянето на лични данни е задължително или договорно изискване, или изискване, необходимо за сключването на договор, както и дали сте длъжни да предоставите личните данни и евентуалните последствия, ако тези данни не бъдат предоставени;
 • източникът на личните данни, ако те не са събрани директно от вас;
 • всякакви подробности и информация за автоматизирано вземане на решение, като например профилиране, и всякаква важна информация за логиката на този процес, както и значението, и очакваните последици от това обработване.

Даскалови Трейд ЕООД не предоставя данни за своите клиенти на трети лица, освен когато това се изисква по силата на изрични разпоредби на закон, например за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наложените наказания, включително предпазването от и предотвратяването на заплахи за обществената сигурност.

Даскалови Трейд ООД не предоставя данни за своите клиенти в трета държава или международна организация.

Като клиенти на Даскалови Трейд ЕООД, и в качеството си на субекти на данни, имате право да изискате от администратора достъп до, коригиране или изтриване на Ваши лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, свързани с Вас, или право да направите възражение срещу обработването, както и да упражните правото на преносимост на данните.

В случаите, когато Ваши лични данни се обработват на основание Вашето информирано съгласие, Вие имате право по всяко време да го оттеглите, като имате предвид, че оттеглянето на съгласието има действие занапред.

Предоставянето на определения обем от лични данни е задължително във случаите, когато те са необходими за изпълнение на законови изисквания или са свързани с изпълнение на договор.

Даскалови Трейд ЕООД не прилага автоматизирано вземане на решения, включително профилиране, по отношение личните данни на своите клиенти. 

Като субекти на лични данни имате право да подадете жалба до надзорния орган:

Комисия за защита на личните данни

София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Електронна поща: [email protected]

Интернет страница: www.cpdp.bg

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ КЛАУЗИ

ТЪРГОВЕЦЪТ може да променя настоящите Общи условия по всяко време, като за целта уведомява ПОЛЗВАТЕЛЯ, страна по неизпълнен договор, на посочен от него телефон, електронна поща или адрес за кореспонденция.

В случай, че по някаква причина ПОЛЗВАТЕЛЯТ не бъде успешно уведомен за промяната на Общи условия, тази промяна не обвързва този ПОЛЗВАТЕЛ.

В случай, че към момента на промяна на Общи условия, ТЪРГОВЕЦЪТ има сключен договор с ПОЛЗВАТЕЛ, чието изпълнение не е приключило с предаване на вещта и плащане на цената, то ПОЛЗВАТЕЛЯ има правото, по собствена преценка, или да се откаже от договора без да посочва причина за това и без да дължи обезщетение/неустойка, или да продължи да го изпълнява при действащите преди изменението Общи условия. Изпълнение по предходното изречение означава всяко задължение на ТЪРГОВЕЦА, съгласно разпоредбите на тези Общи условия, зависещо от ТЪРГОВЕЦА. ПОЛЗВАТЕЛЯ упражнява правото си на отказ от Договора като изпраща до ТЪРГОВЕЦА писмено уведомление в едномесечен срок от получаването на съобщението за промяна на Общи условия.

За всички неуредени с настоящите Общи условия случаи се прилага действащото към момента законодателство в Р. България.

Поръчка