Моят Матрак » Декларация за поверителност

ДЕКЛАРАЦИЯ-СЪГЛАСИЕ

за обработване на лични данни получени

 от Даскалови Трейд ЕООД чрез уебсайт www.moqtmatrak.com

 

Давам доброволното си и изрично съгласие в съответствие с изискванията на чл. 6 и чл. 13 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. относно защита на личните данни, както и чл. 4, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) търговско дружество Даскалови Трейд ЕООД, ЕИК 203828461, МОЛ: Стефан Даскалов телефон: 0885119029, адрес на контакт: Магазин „МОЯТ МАТРАК” – гр. Бургас, ж.к „Меден рудник”, Търговски център Тами в качеството му на Администратор на лични данни, да обработва и съхранява личните ми данни, които предоставям във връзка с покупката на стоки и услуги от уебсайт www.moqtmatrak.com. Съгласието се отнася както за предоставените пряко от мен мои лични данни, така и за такива, събрани и/или получени от Дружеството в изпълнение на законови задължения или от публично достъпни регистри с информация.

Декларирам, че съм запознат с категориите лични данни, които Дружеството обработва за мен, а именно: три имена, ЕГН, e-mail, телефон, адрес. Давам изричното си съгласие предоставените мои лични данни да бъдат съхранявани и обработвани с цел изготвянето на поръчки, договори, фактури, приемо-предавателни протоколи, гаранционни карти и всички други необходими документи във връзка с покупката на стоки и услуги от уебсайт www.moqtmatrak.com съгласно действащото законодателство в страната.

Декларирам, че съм запознат със срока на съхранение на предоставените от мен лични данни и със средствата нa oбpaбoтвaнeтo нa личнитe дaнни

Запознат съм с правата ми по чл. 34а от ЗЗЛД, които мога да упражня по отношение на категориите лични данни, обработвани от Дружеството, чрез изпращане на писмено заявление, подписано от мен на имейл адрес: [email protected], а така именно:

  • Правото ми да възразя срещу обработването на личните ми данни или срещу предоставянето им на трети лица;
  • Правото ми на достъп до личните ми данни и правото ми да заявя пред Дружеството заличаване, коригиране или блокиране на личните ми данни, съхранявани както на хартиен, така и на електронен носител;
  • Правото ми на преносимост на личните данни от Дружеството на друг администратор;
  • Правото ми да бъда уведомен/а, преди мои лични данни да бъдат разкрити за пръв път на трети лица или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг на продуктите и кампаниите на Дружеството, както и да възразя срещу такова разкриване или използване;
  • Запознат съм с правото ми, когато пожелая, да оттегля даденото от мен съгласие за обработване на личните ми данни, дадено по силата на настоящата декларация;

Декларирам, че цялата предоставена от мен информация е пълна и вярна, както и че предоставям доброволно личните си данни и съм съгласен мои лични данни да бъдат обработвани, съобразно предвиденото в настоящата декларация за целите изрично посочени в настоящата декларация, като съм запознат че отказът ми за предоставяне на лични данни е основание за Дружеството да откаже да сключи договор с мен.

Декларирам, че съм запознат с правото си да подам жалба до Комисия за защита на личните данни или до компетентния български съд в случай на неправомерно използване на моите лични данни.

Поръчка